лого                                                                                                                        лого2 

                                                                                   ФИРМА „ОБЕРОН – Х“ ООД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

                                                                                                            ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

 

 

На 17.12.2019г. „Оберон – Х“ ООД стартира своя проект BG05M9OP001-1.057-0030 „Подобряване на качеството на работните места чрез предоставяне на специфично обучение за служителите в „Оберон – Х“ ООД“

 

Общата стойност на проекта е 160 000лв. Безвъзмездната финансова помощ е 96 000лв., от които 81 600лв европейско и 14 400лв национално съфинансиране и финансиране от страна на фирмата 64 000 лв.

 

Срокът на изпълнението на проекта е 6 месеца

 

              Основната цел на проекта е „Повишаване квалификацията на работната сила чрез предоставяне на специфично за предприятието и работните места обучение “

 

 

За постигането на поставената основна цел на проектното предложение ще бъдат обучени 40 заети във фирмата служители, които ще преминат специфично обучение „Прилагане на иновативни практики в пакетирането и търговията със стоки: екологични решения за устойчиво опаковане“.

Всеки успешно завършил ще получи Сертификат за преминатото обучение.

 

 

 

 

                                                                                          www.eufunds.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „при никакви обстоятелства не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. „Оберон – Х“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ.

 

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17.12.2019г.