лого                                                                                                                        лого2 

                                                                                   ФИРМА „ОБЕРОН – Х“ ООД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

                                                                                                            ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

 

 

На 17.12.2019г. „Оберон – Х“ ООД стартира своя проект BG05M9OP001-1.057-0030 „Подобряване на качеството на работните места чрез предоставяне на специфично обучение за служителите в „Оберон – Х“ ООД“

 

Общата стойност на проекта е 160 000лв. Безвъзмездната финансова помощ е 96 000лв., от които 81 600лв европейско и 14 400лв национално съфинансиране и финансиране от страна на фирмата 64 000 лв.

 

Срокът на изпълнението на проекта е 6 месеца

 

              Основната цел на проекта е „Повишаване квалификацията на работната сила чрез предоставяне на специфично за предприятието и работните места обучение “

 

 

За постигането на поставената основна цел на проектното предложение ще бъдат обучени 40 заети във фирмата служители, които ще преминат специфично обучение „Прилагане на иновативни практики в пакетирането и търговията със стоки: екологични решения за устойчиво опаковане“.

Всеки успешно завършил ще получи Сертификат за преминатото обучение.

 

 

 

 

                                                                                          www.eufunds.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „при никакви обстоятелства не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. „Оберон – Х“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ.

 

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17.12.2019г.

 

лого                                                                                                                           лого2

                                                                  ФИРМА“ОБЕРОН – Х“ ООД ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

                                                                                                      ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

 

На 17.08.2020г.   „Оберон – Х“ ООД приключва успешно своя проект   BG05M9OP001-1.057-0030 „Подобряване на качеството на работните места чрез предоставяне на специфично обучение за служителите в „Оберон – Х“ ООД“. Той стартира на 17.12.2019г.

 

Общата стойност на проекта беше 160 000лв. Безвъзмездната финансова помощ беше 96 000лв., от които 81 600лв европейско, 14 400лв национално съфинансиране и финансиране от страна на фирмата  в размер на 64 000 лв.

 

Срокът на изпълнението на проекта беше 6 месеца, като имаше прекъсване от 2 месеца поради извънредното положение, въведено в България.

Мястото на изпълнение – производствената база на фирмата – с. Равно поле, община Елин Пелин, обл. Софийска.

 

         Основната цел на проекта – „Повишаване квалификацията на работната сила чрез предоставяне на специфично за предприятието и работните места обучение “ беше постигната чрез  успешно проведеното специфично обучение на 40 заети във фирмата служители.

Постигнати са 100% успеваемост, т.е. всички включени в обучението, го завършиха успешно  и всеки от тях получи Сертификат на тема „Прилагане на иновативни практики в пакетирането и търговията със стоки: екологични решения за устойчиво опаковане“.                     

                                                                                                                            

                                                                                www.eufunds.bg

       Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „при никакви обстоятелства не може да се поиема като официална позиция на  Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“.                                                                              „Оберон – Х“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            17.08.2020г.