О Б Я В А
До заинтересованите лица и общественост

В съответствие чл. 95, ал.1 от ЗООС

Фирма „Оберон – Х“ ООД , с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска , Индустриална зона № 1

УВЕДОМЯВА
Засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Изграждане на покривни фотоволтаични инсталации с обща инсталирана мощност 656 кВт за собствена консумация в складово-производствена база на „Оберон – Х“ ООД, в с. Равно поле , общ. Елин Пелин“
„Изграждане на интегрирана автоматизирана система за управление на складовите наличности от суровини и готова продукция в складово- производствена база на „ Оберон – Х“ ООД в с. Равно поле , Индустриална зона 1“
„Закупуване на вакуумна машина за производство на крем мед“

За контакти: Траян Велев , с. Равно поле, общ. Елин Пелин 0888 95 27 26

Дата: 13.01.2022г.