О Б Я В А
До заинтересованите лица и общественост

В съответствие чл. 95, ал.1 от ЗООС

Фирма „Оберон – Х“ ООД , с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска , Индустриална зона № 1

УВЕДОМЯВА
Засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Изграждане на уличен водопровод на три етапа по указани параметри и трасе с цел водоснабдяване на имотите на кв. 65, по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска

За контакти: Траян Велев , с. Равно поле, общ. Елин Пелин 02/987 55 09
Дата: 17.05.2022