17.05.2022г.

О Б Я В А
До заинтересованите лица и общественост

В съответствие чл. 95, ал.1 от ЗООС Фирма „Оберон – Х“ ООД , с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска , Индустриална зона № 1

УВЕДОМЯВА Засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на уличен водопровод на три етапа по указани параметри и трасе с цел водоснабдяване на имотите на кв. 65, по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска

За контакти: Траян Велев , с. Равно поле, общ. Елин Пелин 02/987 55 09

 


17.08.2020г.             

лого                                                                                                                           лого2

                                                                  ФИРМА“ОБЕРОН – Х“ ООД ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

                                                                                                      ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

На 17.08.2020г.   „Оберон – Х“ ООД приключва успешно своя проект   BG05M9OP001-1.057-0030 „Подобряване на качеството на работните места чрез предоставяне на специфично обучение за служителите в „Оберон – Х“ ООД“. Той стартира на 17.12.2019г. Общата стойност на проекта беше 160 000лв. Безвъзмездната финансова помощ беше 96 000лв., от които 81 600лв европейско, 14 400лв национално съфинансиране и финансиране от страна на фирмата  в размер на 64 000 лв. Срокът на изпълнението на проекта беше 6 месеца, като имаше прекъсване от 2 месеца поради извънредното положение, въведено в България. Мястото на изпълнение – производствената база на фирмата – с. Равно поле, община Елин Пелин, обл. Софийска. Основната цел на проекта – „Повишаване квалификацията на работната сила чрез предоставяне на специфично за предприятието и работните места обучение “ беше постигната чрез  успешно проведеното специфично обучение на 40 заети във фирмата служители. Постигнати са 100% успеваемост, т.е. всички включени в обучението, го завършиха успешно  и всеки от тях получи Сертификат на тема „Прилагане на иновативни практики в пакетирането и търговията със стоки: екологични решения за устойчиво опаковане“.

 www.eufunds.bg

       Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „при никакви обстоятелства не може да се поиема като официална позиция на  Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“.                                                                              „Оберон – Х“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ.

     


                                                                                                                                                                                                                                                                        17.12.2019г.

лого                                                                                                                        лого2 

                                                                                   ФИРМА „ОБЕРОН – Х“ ООД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

                                                                                                            ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

На 17.12.2019г. „Оберон – Х“ ООД стартира своя проект BG05M9OP001-1.057-0030 „Подобряване на качеството на работните места чрез предоставяне на специфично обучение за служителите в „Оберон – Х“ ООД“. Общата стойност на проекта е 160 000лв. Безвъзмездната финансова помощ е 96 000лв., от които 81 600лв европейско и 14 400лв национално съфинансиране и финансиране от страна на фирмата 64000 лв. Срокът на изпълнението на проекта е 6 месеца. Основната цел на проекта е „Повишаване квалификацията на работната сила чрез предоставяне на специфично за предприятието и работните места обучение „.  За постигането на поставената основна цел на проектното предложение ще бъдат обучени 40 заети във фирмата служители, които ще преминат специфично обучение „Прилагане на иновативни практики в пакетирането и търговията със стоки: екологични решения за устойчиво опаковане“. Всеки успешно завършил ще получи Сертификат за преминатото обучение.

                                                                                          www.eufunds.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „при никакви обстоятелства не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. „Оберон – Х“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ.